Regulamin

Regulamin Projektu Moje Miasto Gdynia 

Poniżej zagadnienia szczegółowe, zasady i regulacje dotyczące regulaminu Projektu Moje Miasto Gdynia:

I. Definicje

 1. Organizator: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
 2. Uczestnik Projektu – osoba, która uzyskała dostęp do Projektu Moje Miasto Gdynia.
 3. Konto - konto Uczestnika umożliwiające dostęp i zarządzanie ofertami w ramach Projektu Moje Miasto Gdynia.
 4. Konto rodzinne – konto z uprawnieniami do zarządzania dostępem do innych kont indywidualnych Uczestników zamieszkałych pod tym samym adresem, połączonych z kontem rodzinnym.
 5. Projekt Moje Miasto Gdynia (zamiennie MMG, Projekt) - oferta specjalna skierowana do Osób Uprawnionych, mająca na celu zapewnienie mieszkańcom Gdyni dostępu do ofert Partnerów Projektu.
 6. Karta Mieszkańca – Moje Miasto Gdynia, Gdyńska Karta albo Karta – plastikowa karta posiadająca indywidualny numer i chip elektroniczny. Karta jest spersonalizowana i stanowi identyfikator Uczestnika Projektu w systemie dostępnym na stronie internetowej gdynia.pl/karta i jest w ten sposób powiązana z kontem Uczestnika.
 7. Użytkownik Karty – posiadacz Karty Moje Miasto Gdynia, który dokonał zamówienia Karty i przeszedł pozytywną weryfikację do jej otrzymania. W przypadku konta rodzinnego, umocowany i pełnoletni Uczestnik Projektu może być administratorem konta rodzinnego i na tej podstawie może dokonywać stosownych zmian.
 8. Osoba Uprawniona (zamiennie Wnioskodawca) - przez uprawnioną do korzystania z MMG należy rozumieć każdą osobę fizyczną:
  • zameldowaną w Gdyni lub
  • rozliczającą się z podatku dochodowego w Gdyni lub
  • opłacającą w Gdyni podatek od nieruchomości gdyńskich lub
  • opłacającą media (prąd, gaz, woda, śmieci) związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdyni.
 9. Partner – podmiot będący uczestnikiem Projektu MMG, który na podstawie porozumienia zawartego z Organizatorem oferuje posiadaczom Karty ulgi bądź zwolnienia na swoje produkty lub usługi.
 10. Obiekt – obiekt Partnera albo Organizatora MMG.
 11. Dokument Potwierdzający (jedna z poniższych możliwości):
  • deklaracja PIT – oryginał, zdjęcie lub skan wypełnionej pierwszej strony formularza PIT (za poprzedni rok podatkowy) złożonego w jednym z urzędów skarbowych w Gdyni, zawierający prezentatę – pieczęć Urzędu lub - w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru,
  • decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości zlokalizowanej w Gdyni, wystawiona na nazwisko Wnioskodawcy wraz z adresem nieruchomości zgodnym z tym podanym we wniosku o wydanie Karty Mieszkańca,
  • bieżący rachunek za media, wystawiony na nazwisko Wnioskodawcy, dotyczący nieruchomości zlokalizowanej w Gdyni i z adresem nieruchomości zgodnym z tym podanym we wniosku o Kartę Mieszkańca,
  • zaświadczenie potwierdzające zameldowanie w Gdyni.

  Adres zamieszczony w zgłoszeniu do Projektu musi być zgodny z adresem na Dokumencie Potwierdzającym. W przypadku osób uczących się jak i osób powyżej 18 roku życia i kontynuujących naukę do 25 roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważna legitymacja z wpisanym gdyńskim adresem zamieszkania).

 12. Punkty obsługi Projektu – punkty wyszczególnionej grupy podmiotów, w których możliwy będzie odbiór Karty w przypadku złożenia wniosku o jej wydanie, za pośrednictwem strony internetowej www.gdynia.pl/karta oraz złożenie wniosku papierowego.

II. Postanowienia ogólne

 1. Uczestnictwo w Projekcie Moje Miasto Gdynia oraz wnioskowanie o wydanie Karty Mieszkańca ma charakter dobrowolny. Przed rozpoczęciem korzystania z Projektu MMG oraz Karty każdy powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Karta potwierdza uprawnienia Uczestnika Projektu do korzystania z ulg i zwolnień aktualnie oferowanych przez Organizatora oraz Partnerów Projektu, zwanych dalej Partnerami.
 3. Karta jest wydawana w zindywidualizowanej, plastikowej formie, według wzoru określonego przez Organizatora Projektu – załącznik nr 1.
 4. Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba, która spełnia warunki jej otrzymania i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Karta jest własnością Organizatora Projektu i wydawana jest Uczestnikowi nieodpłatnie na okres 3 lat. Okres ważności Karty nie jest tożsamy z pierwotnym okresem, na jaki została wydana Karta.
 6. W razie zagubienia, zniszczenia, utraty Karty, bądź nie odebrania jej z Punktu Odbioru Karty w wyznaczonym terminie, można wystąpić do Organizatora Projektu o wydanie duplikatu Karty. Duplikat Karty wydaje się za opłatą w wysokości 10 zł.
 7. W przypadku zmiany danych osobowych lub przystąpienia do Karty Senior Plus czy Gdynia Rodzinna duplikat Karty wydawany jest nieodpłatnie.
 8. Aktualna informacja o punktach obsługi Projektu dostępna będzie na stronie internetowej gdynia.pl/karta oraz na tablicach informacyjnych i w materiałach promocyjnych Projektu.
 9. Administratorem danych osobowych zbieranych wyłącznie w związku z realizacją Projektu jest Prezydent Miasta Gdyni 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 e-mail: mojemiasto@gdynia.pl, tel.: +48 58 668 21 10 oraz +48 58 668 21 17.
 10. Osoba przystępująca do Projektu oraz Użytkownik Karty będą proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu. Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo dostępu do treści gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, ich aktualizowania, a także prawo cofnięcia udzielonej uprzednio zgody, co będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w Projekcie i zablokowaniem Karty.

III. Warunki wydawania Karty

 1. Kartę mogą otrzymać tylko Osoby Uprawnione oraz członkowie rodziny osoby Uprawnionej nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest miasto Gdynia, współmałżonek, dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynuujący naukę do 25. roku życia.
 2. Wnioski o wydanie Karty składa się online poprzez założenie konta w Projekcie na stronie www.gdynia.pl/karta lub poprzez formularz papierowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Do wniosku papierowego oraz on-line winno być załączone aktualne zdjęcie Wnioskodawcy w formacie jak do legitymacji, dowodu osobistego lub do paszportu. Do wniosku składanego on-line - aktualne zdjęcie Wnioskodawcy bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, przedstawiający pełny owal twarzy, w formacie JPG, przy zalecanej rozdzielczości 300 dpi.
 4. Jeśli zdjęcie nie będzie spełniało powyższych warunków lub będzie naruszało zasady dobrych obyczajów czy zasady współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo nie wydania Karty.
 5. Osoba Uprawniona (zwana dalej również „Wnioskodawcą”) może złożyć wniosek w imieniu członków swojej rodziny. W przypadku złożenia wniosku w imieniu osób, w stosunku, do których Wnioskodawca nie jest przedstawicielem ustawowym, Wnioskodawca zobowiązany jest – za zgodą swojego mocodawcy – podać indywidualny adres e-mail swojego mocodawcy. Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie przez mocodawcę Wnioskodawcy zgody na złożenie wniosku i wydanie Karty Wnioskodawcy. Zgoda, o której mowa wyżej, obejmuje również umocowanie do administrowania Kontem rodzinnym.
 6. Kartę można odebrać w zaznaczonym we wniosku Punkcie odbioru Karty. Karta będzie dostarczona do Punktu w terminie do 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku przez Osobę Uprawnioną, chyba, że nieoczekiwane okoliczności spowodują wydłużenie tego terminu. Należy ją odebrać w ciągu 30 dni. Po tym terminie Karty będą niszczone.
 7. Odbiór Karty następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę, która zobowiązana jest do weryfikacji swojej tożsamości. Odbiór Karty osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę –  rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Przy odbiorze karty należy przedłożyć do wglądu:
  a) dokument tożsamości,
  b) wybrany przez siebie Dokument Potwierdzający,
  c) pisemne upoważnienie, w przypadku odbioru Karty Mieszkańca przez członka rodziny Osoby Uprawnionej.

IV. Warunki korzystania z Karty

Aktualny zakres usług oferowanych Uczestnikom przez Organizatora i Partnerów dostępny jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/karta. W związku z ciągłym rozwojem usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.
 1. Uczestnikowi Projektu przysługują wyłącznie ulgi i zwolnienia aktualnie obowiązujące i wskazane w wykazie opublikowanym na stronie internetowej Organizatora Projektu.
 2. Warunkiem do skorzystania z ulg i zwolnień jest:
  – posiadanie ważnej Karty z aktualnymi danymi osobowymi,
  – okazanie Karty na każde żądanie przedstawicieli/pracowników Partnerów Projektu.
 3. Ulgi i zwolnienia mają zastosowanie do obowiązujących cen biletów normalnych i ulgowych i nie łączą się z innymi ulgami i zwolnieniami obowiązującymi u Partnerów Projektu.
 4. W razie wątpliwości, co do tożsamości osoby okazującej Kartę, przedstawiciele Partnerów Projektu mają prawo żądać od Uczestnika Projektu okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. W przypadku posługiwania się Kartą przez nieuprawnioną osobę, przedstawiciel Partnera Projektu ma prawo zatrzymać Kartę. Wówczas Karta zostaje niezwłocznie przekazana do Organizatora Projektu.
 6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu o:
  – każdorazowym zagubieniu Karty,
  – utracie uprawnień do posiadania Karty,
  – trudnościach technicznych z odczytaniem Karty.
 7. Karta ma charakter zindywidualizowany i nie może być użyczana lub udostępniana innym osobom. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do ochrony Karty przed jej utratą lub zniszczeniem.
 8. Organizator Projektu unieważnia/blokuje Kartę w sytuacji:
  – utraty uprawnień do posiadania Karty,
  – stwierdzenia faktu korzystania lub próby skorzystania z Karty przez osoby nieuprawnione
  – nieprzestrzegania przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszego Regulaminu.

V. Gdynia Rodzinna

 1. W ramach MMG można zapisać na Karcie świadczenia przysługujące programowi Gdynia Rodzinna, w tym celu Osoba uprawniona winna zaznaczyć dotychczasowe uczestnictwo lub też chęć uczestnictwa w programie Gdynia Rodzinna.
 2. Świadczenia Gdynia Rodzinna będą dostępne tylko dla Konta rodzinnego.
 3. Szczegóły programu Gdynia Rodzinna jak i regulamin programu Gdynia Rodzinna dostępny jest na stronie www.gdyniarodzinna.pl
VI. Senior Plus

W ramach MMG można zapisać na Karcie świadczenia przysługujące karcie Gdynia Senior Plus; w tym celu Osoba uprawniona winna zaznaczyć dotychczasowe posiadanie karty Gdynia Senior Plus lub też chęć uzyskania karty Gdynia Senior Plus.
 1. Świadczenia karty Gdynia Senior Plus będą dostępne dla Konta indywidualnego jak i Konta rodzinnego.
 2. Szczegóły karty Gdynia Senior Plus jak i regulamin karty Gdynia Senior Plus dostępny jest na stronie www.seniorplus.gdynia.pl

VII. Techniczne warunki korzystania z Projektu i Karty

 1. Wymagania techniczne do obsługi Projektu:
  – komputer osobisty lub urządzenie mobilne wyposażone w aktualną wersję przeglądarki internetowej,
  – dostęp do Internetu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta posiadacz Konta lub Konta rodzinnego, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych usług.
 3. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany będzie do przesyłania tylko i wyłącznie informacji zamówionych przez posiadacza Konta lub Konta rodzinnego.
 4. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli posiadacz Konta lub Konta rodzinnego wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej w Projekcie.
 5. Organizator zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Projekcie.
 7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Projektu, Organizator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia do czasu zakończenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Projektu.
 8. Uczestnik Projektu może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi usługami pod numerami telefonów 58 668 21 10, 58 668 21 17 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00 bądź całodobowo za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: mojemiasto@gdynia.pl.
 9. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 10. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie pisemnej, w tym elektronicznej lub telefonicznej.

  VIII. Ochrona Danych Osobowych

  1. Podanie danych osobowych we wniosku jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z Projektu Moje Miasto Gdynia oraz wydania Karty Mieszkańca.
  2. Zgromadzone na podstawie art. 6 i 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, oraz wyrażonej zgody dane, będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko /nazwiska, numer PESEL, adres zamieszkania, zdjęcie (wizerunek twarzy), adres e-mail oraz numer telefonu - w celu założenia konta w projekcie Moje Miasto Gdynia oraz wydania Karty Mieszkańca.
  3. Administrator danych osobowych - Prezydent Miasta Gdyni - wyznaczył Inspektora ochrony danych [IOD], z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@gdynia.pl lub adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
  4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem Projektu Moje Miasto Gdynia oraz wydaniem i użytkowaniem Karty mieszkańca. Przetwarzanie  ich jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  5. Dane osób uczestniczących w Projekcie mogą być udostępnione jednostkom organizacyjnym Miasta oraz uczestniczącym w projekcie podmiotom prawa handlowego, dla których organem założycielskim lub współudziałowcem jest Gmina Miasta Gdyni. Dostęp do danych mogą mieć również uprawnieni pracownicy zewnętrznej firmy, z którą Urząd podpisał umowę na dostarczenie i serwis Portalu do obsługi Karty mieszkańca.
  6. Nie przewiduje się przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe Uczestników Projektu mogą podlegać profilowaniu w celu dostosowania proponowanej oferty do deklarowanych we wniosku obszarów zainteresowań, wyłącznie po określeniu wyraźnej zgody Uczestnika Projektu.
  8. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z okresem funkcjonowania Projektu Moje Miasto Gdynia lub indywidualną decyzją w sprawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzyskania kopii danych lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora, wnioskowania o ograniczenie przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania usunięcia swoich danych. Prawo do cofnięcia zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Na podstawie art. 77 RODO Uczestnik Projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

  IX. Postanowienia końcowe.

  1. Uczestnik Projektu w sytuacji zmiany okoliczności stanowiących podstawę otrzymania Karty, traci wszelkie uprawnienia wynikające z Projektu, a Karta zostaje unieważniona.
  2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień do Karty na każdym etapie trwania Projektu.
  3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji Regulaminu.